Hotărârea nr. 4/2009

HOTĂRÂRE Privind completarea Comisiei de analiza a cererilor de acordare a subventiilor de la bugetul stat pentru construirea de locuinte conform OUG nr. 51/2006, pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprieta


HOTĂRÂRE Privind completarea Comisiei de analiza a cererilor de acordare a subventiilor de la bugetul s

Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Directia Juridica nr. VIII/254/26.01.2009 si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Vazand Raportul Comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile OUG nr. 51/2006, modificata, pentru aprobarea Programului

national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala si cele ale Ordinului nr.

166/216/2007 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ministerului

Internelor si Reformei Administrative privind aprobarea Normelor Metodologice ale acestui

program national, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza art. 45 alin. 1si art. 81 alin 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba completarea Comisiei de analiza a cererilor de acordare a subventiilor de la

bugetul de stat pentru construirea de locuinte conform OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea

Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, modificata,

in urmatoarea componenta:

Membru -Consilier Local: Drăgan Romeo Ionel

Membru -Consilier Local:Delegeanu Dan Bogdan

Membru -Consilier Local:Petrescu Andrei

Membru -Consilier Local:Zară Ovidiu Dumitru

Membru -Direcția Urbanism si Amenajarea Teritoriului -Daniel CĂRAMIDA Membru - Directia Investitii -Aurel DRĂGAN Membru -Directia Juridica -Adriana DIMA

Art. 2: Secretariatul Comisiei astfel constituite va fi asigurat de Serviciul Spatiu Locativ si cu Alta Destinatie.

Art. 3: Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va face de catre Serviciul Tehnic, Consiliul Local Documente Electoral si Directiile nominalizate conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1