Hotărârea nr. 38/2009

HOTĂRÂRE privind încetarea numirii cu delegaţie a d-lui Constantin Filip în funcţia de Director General al Direcţiei de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Sanitare şi Creşelor din sector 4.


HOTĂRÂRE privind încetarea numirii cu delegație a d-lui Constantin Filip în funcția de Director General al

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Având în vedere cererea dlui Filip C-tin, înregistrată sub nr.145/27.04.2009;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.i și art.81 alin2 lit.e din Legea nr.215/2001 republicată, a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE    :

Art.1 Consiliul Local ia act că începând cu data prezentei, încetează numirea cu delegație a domnului Constantin Filip în funcția de Director General al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sanitare și Creșelor din sector 4.

Art.2 Primarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1