Hotărârea nr. 37/2009

HOTĂRÂRE privind numirea d-lui. Mircea Horaţiu Nicolaidis în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 şi stabilirea indemnizaţiei de şedinţă


HOTĂRÂRE privind numirea d-lui. Mircea Horațiu Nicolaidis în funcția de Vicepreședinte al Comisiei penti

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate al Secretarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Potrivit prevederilor art.4 din HG nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei, se numește în funcția de Vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, dl Mircea Horațiu Nicolaidis.

Art. 2. Cu data prezentei, indemnizația președintelui, vicepreședintelui, membrilor și secretarului Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, va fi de 1% din indemnizația Primarului Sectorului 4 pentru fiecare ședință de comisie.

Art. 3. Cu aceeși dată, HCL Sector 4 nr. 56/27.05.2005 modificată prin HCL Sector 4 nr. 93/29.09.2005, se modifică și se completează în consecință.

Art. 4. Secretarul sectorului 4 București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1