Hotărârea nr. 36/2009

HOTĂRÂRE Privind inchirierea spatiilor şi terenurilor de sport disponibile, aflate in administrarea Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4


HOTĂRÂRE Privind închirierea spatiilor și    jti l_3 l2i

terenurilor de sport disponibile, aflate in administrarea Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 814/5.02.2009 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor Sector 4 - Serviciul Juridic;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; Având în vedere HCLS4 nr.96/2006 precum și HCLS4 nr.30/2006;

Motivat de HCL S 4 nr. 157/2003 privind transmiterea in administrarea Direcției Administrației Invatamantului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de invatamant preuniversitar si special de stat de pe raza Sectorului 4;

In baza prevederilor art. art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia coroborat cu prevederile art. 123 alin. (1)teza a-ll-asi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.3 coroboratei alin. (2) lit. f) sij) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba închirierea spatiilor și terenurilor de sport disponibile, aflate in administrarea Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 conform Metodologiei -cadru prevăzută in Anexa 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba tarifele de baza pentru inchirierea spatiilor și terenurilor de sport disponibile, aflate in administrarea Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art 3. La data intrării în vigoare 3 prezentei hotărâri, se abrogă HCLS4 nr.96/2005 și HCLS4 nr.30/2006.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ. Sanitare și Creșelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prezenta Hotarare, conform competentelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Viorel RISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Q Anexa2:    Anexa 2 la H_36_inchir.DAUISC.doc fs/ze: 34 Kb,!