Hotărârea nr. 35/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu locaţiile de pe domeniul public al sectorului 4 unde se pot instala amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală


HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cu locațiile    o eâ

de pe domeniul public al sectorului 4 unde se pot instala amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive 3 Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Secretarului sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 182 alin.13 din Legea nr. 33/2007, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista cu locațiile de pe domeniul public al sectorului 4 unde se pot instala amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

•J Anexai:    Anexa H_35_.doc (Size: 28 Kb)