Hotărârea nr. 34/2009

H O T Ã R Â R E Privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


H O T Â R Â R E Privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/

205/30.03.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

Luand in considerare Decizia nr. 311/06.03.2009 a Directorului executive al Directiei Generale a Finantelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, precum si Decizia nr. 10/13.01.2009, privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

Vazand adresa nr. 1702/18.03.2009 a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale ;

Tinand seama de nota Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse 604/10.03.2009 privind aprobarea anexei pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 563.595,61 mii lei, astfel:

•    Bgetul local in suma de 485.000 mii lei , conform anexei nr. 1 , din care surse proprii 110.000 mii lei;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii in suma 13 004 mii lei, conform anexei nr. 2;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 18 868,72 mii lei, conform anexei nr. 3;

•    Anexa nr. 3.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 18.029,72 mii lei- cap .65.10 - Invatamant ,din care:

•    Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 133 mii lei - cap .67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu;

•    Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 360 mii lei - cap .68.10.04.01 - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1;

•    Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 346 mii lei - cap .68.10.12 - Centrul Medico- Social Sf. Luca;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli aferent imprumutrilor externe ( Dexia ) in suma de 19 369 mii lei, conform anexei nr. 4;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli aferent imprumutrilor interne ( BCR) in suma de 435 mii lei, conform anexei nr.5;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 26 918,89 mii lei, conform anexei nr. 6;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 485.000,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 485.000 ,00 mii lei;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe in valoare de: 42.222,53 mii lei;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 5.030,52 mii lei;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobanzi in valoare de : 33.000 mii lei;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei in valoare de : 20,00 mii lei;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 60.02 - Aparare in valoare de: 450,00 mii lei;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare de: 16.819,00 mii lei,

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 209.740,82 mii lei;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate in valoare de: 226,00 mii lei;

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie in valoare de: 26.560,00 mii lei;

-    Anexa 1.11 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 81.615,40 mii lei;

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica in valoare de: 7.249,06,50 mii lei;

-    Anexa 1.13 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului in valoare de: 44.306,50 mii lei;

-    Anexa 1.14 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi in valoare de: 17.760,17 mii lei ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate integral din venituri proprii la valoarea de 13 004 mii lei, conform anexei nr. 2.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii la valoarea de 1 8.868,72 mii lei , conform anexei: 3.1, din care:

•    Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii , in valoare de 18 868,72 mii lei, astfel:

-    cap .65.10 - Invatamant ( centralizat ) in valoare de 18 029,72 mii lei, din care:

-    anexa nr. 3.1.1.1 - cap . 65.10.03 - unitati scolare;

-anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap 65.10.03.01- invatamant prescolar;

-    anexa nr. 3.1.1.1.2 - cap 65.10.03.02- invatamant primar;

-    anexa nr. 3.1.1.2 - cap 65.10.04.- unitati scolare ,invatamant secundar;

-    anexa nr. 3.1.1.2.1 - cap 65.10.04.02- invatamant secundar superior;

-    anexa nr. 3.1.1.3. - cap 65.10.07.04.- invatamant special;

•    Anexele nr. 3.1.2., 3.1.2.1 bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 133 mii lei - cap .67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Balcescu, liste de investiții conform anexelor : 3.I.2.I.I., 3.1.2.1.2.

•    Anexa nr. 3.1.3.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 360 mii lei - cap .68.10.04.01 - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1;

•    Anexa nr. 3.1.4.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 346 mii lei - cap .68.10.12 - Centrul Medico- Social Sf. Luca;

Art. 5. Se aproba bugetul aferent liniei de finantare externa pentru anul 2009 la valoarea de 19369,00 mii lei, conform anexelor : 4.1, 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.3, 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul aferent liniei de finantare interna ( BCR ) pentru anul 2009 la valoarea de 435 mii lei conform anexelor :5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2, 5.1.2.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidențiate in afara bugetului local - fond de rulment - la valoarea de 26 918,89 mii lei, conform anexelor: 6.1, 6.1.1, 6.1.1.1, 6.1.2., 6.1.2.1, 6.1.3, 6.1.3.1, 6.1.3.1.1, 6.1.4, 6.1.4.1, 6.1.4.1.1, 6.1.5, 6.1.5.1, 6.1.6, 6.1.6.1, 6.1.6.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 27.302,35 mii lei conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 9. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 10.000 mii lei , conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 10. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03, la valoarea de 4.920,18 mii lei , conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 11. Se aproba bugetul fondului de rezerva, capitolul 54.02.05, la valoarea de 500 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 3.527,95 mii lei, conform anexei 1.3.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Primariei Sectorului 4 pentru alte servicii publice generale , capitolul 54.02.50, la valoarea de 827 mii lei, conform anexei 1.3.3., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Primariei Sectorului 4, capitolul 55.02., la valoarea de 33.000,00 mii lei, conform anexei 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 56.02, la valoarea de 20,00 mii lei conform anexei: 1.5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 450,00 mii lei conform anexei 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 17. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 16.819 mii lei conform anexelor 1.7.1, 1.7.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18 Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila , subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 100,00 mii lei conform anexei 1.7.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 19. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 209.740,82 mii lei, conform anexelor: 1.8, din care:

•    Anexa nr. 1.8.US - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare - in valoare de -136.456,25 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.DR. - cap 65.02.02 - invatamant derulat directie - in valoare de - 73.284,57 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1. - cap 65.02.03 - total invatamant prescolar si primar - in valoare de -

132.729,85 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1.1. - cap 65.02.03.01 - invatamant derulat directie - in valoare de - 50.909,54 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1.2. - cap 65.02.03.02 - total invatamant primar - in valoare de - 81.820,31 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1 US. - cap 65.02.03 US - invatamant preșcolar + primar unitati școlare - in valoare de - 81.474,66 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1. US1 - cap 65.02.03 US 1 - invatamant preșcolar derulat prin unitati școlare -in valoare de - 26.164,83 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1. US2 - cap 65.02.03 US 2 - invatamant primar derulat prin unitati școlare - in valoare de - 55.309,83 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1.DR- cap 65.02.03 DR - invatamant preșcolar derulat prin directie - in valoare de - 51.255,19 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1.DR1 - cap 65.02.03 DR 1 - invatamant preșcolar derulat prin directie - in valoare de - 24.744,71 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.1.DR2 - cap 65.02.03 DR 2 - invatamant primar derulat prin directie - in valoare de - 26.510,48 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2- cap 65.02.04 - Total invatamant șecundar (local) - in valoare de -64.018,01 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.1 - cap 65.02.04.02 - Total invatamant șecundar șuperior - in valoare de -62.000,82 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.2 - cap 65.02.04.03 - total invatamant școli profeșionale - in valoare de -2.017,19 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.US - cap 65.02.04 US - invatamant șecundar derulat prin unitati școlare - in valoare de - 44.953,88 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.US2 - cap 65.02.04 US 2 - invatamant șecundar șuperior derulat prin unitati școlare - in valoare de - 42.936,69 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.US3 - cap 65.02.04 US 3 - invatamant profeșional unitati școlare - in valoare de - 2.017,19 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.DR - cap 65.02.04 DR - invatamant șecundar derulat prin directie - in valoare de - 19.064,13 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.2.DR1- cap 65.02.04 DR 2 - invatamant șecundar șuperior derulat prin directie - in valoare de - 19.064,13 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.3 - cap 65.02.07 -total invatamant nedefinit prin nivel- in valoare de -12.992,96 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.3.1.US - cap 65.02.07.04 US - invatamant șpecial unitati școlare - in valoare de - 10.027,71 mii lei

•    Anexa nr. 1.8.3.1.DR- cap 65.02.07.04 DR - invatamant șpecial directie - in valoare de -2.965,25 mii lei

Art. 20. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate- la valoarea de 226,00 mii lei, conform anexelor: 1.9; 1.9.1; 1.9.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 21. Se aproba bugetul Centrului Cultural „ Nicolae Balceșcu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.260,00 mii lei, conform anexelor: 1.10.1, 1.10.1.1; care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 22. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 67.02.05 ,la valoarea de 25 000,00 mii lei, conform anexelor: 1.10.2; 1.10.2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 23. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 67.02.50 ,la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.3; care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 24. Se aproba bugetul Directiei Generale de Așiștenta și Protectia Copilului - Centrul de

Ingrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.04 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, la valoarea de 3 115,00 mii lei, conform anexelor: 1.11.1, 1.11.1.1;, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 25. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copil ,la valoarea de 239,40 mii lei, conform anexelor: 1.11.2, 1.11.2.1;, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 26. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 68.02, la valoarea de 69.440,00 mii lei conform anexelor: 1.11.5; 1.11.5.1; 1.11.5.2; 1.11.5.3; 1.11.5.4, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 27. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, la valoarea de 7.055,00 mii lei conform anexei 1.11.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 28. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.766,00 mii lei, conform anexei 1.11.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 29. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica ,la valoarea de 7 249,06 mii lei, conform anexelor: 1.12,1., 1.12.1.1, 1.12.2, 1.12.2.1, 1.12.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 30. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02 Protectia mediului, la valoarea de 44 306,50 mii lei, conform anexelor :1.13, 1.13.1, 1.13.1.1, 1.13.2,: care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 31. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02 Transporturi,la valoarea de 17 760,17 mii lei, conform anexelor: 1.14., 1.14.1., 1.14.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 32. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 7.1 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 71.223 mii lei, din care :

-    buget local :    24.500 mii lei;

-    credit extern :    19.369 mii lei;

-    credit intern :    435 mii lei;

-    fond de rulment : 26.919 mii lei;

-    anexa nr. 7.1.1 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 51.02. -Primaria sectorului 4;

-    anexa nr. 7.1.2 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 54.02. -Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

-    anexa nr. 7.1.3 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 60.02. -Centrul Militar Zonal;

-    anexa nr. 7.1. 4 Plan de investitii pe anul 2009 - buget local;

-    anexa nr. 7.1.5 Plan de investitii 2009 - credit extern;

-    anexa nr. 7.2 Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 30 000 mii lei

-    anexa nr. 7.2.1 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 51.02. -D.G.A.U.I.S.C, in valoare de 250 mii lei.;

-    anexa nr. 7.2.2 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. -D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 26341 mii lei;

-    anexa nr. 7.2.3 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 68.02. -

D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 64 mii lei;

- anexele nr. 7.2.4, 7.2.4.1, 7.2.5, 7.2.5.1, 7.2.6, 7.2.6.1, 7.2.7, 7.2.7.1, 7.2.8, 7.2.8.1 Liste de investitii aferente unitatilor scolare;

-    anexa nr. 7.3 Lista de investiții pe anul 2009 - buget local - cap. 68.02.12. -Centrul Medico Social Sf. Luca., in valoare de 40 mii lei;

-    anexa nr. 7.4 Lista de investitii pe anul 2009 - autofinantare - cap. 68.10.12. -Centrul Medico Social Sf. Luca., in valoare de 65 mii lei;

-    anexa nr. 7.4.1 Lista de investitii pe anul 2009, alte cheltuieli de investitii - autofinantare - cap. 68.10.12. -Centrul Medico Social Sf. Luca., in valoare de 65 mii lei;

-    anexele nr. 7.5, 7.5.1 Lista de investitii pentru anul 2009, cu finantare din surse proprii -Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, in valoare de 5 384 mii lei;

Art. 33. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

6 / 6