Hotărârea nr. 33/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere din Centrul Medico-Social „Sf. Luca”


HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției de intret

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Referatul de Specialitate

nr. 310 /11.03.2009 al Centrului Medico Social “Sf. Luca” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Potrivit prevederilor H.G. nr.532/1999, Anexa 3, pentru aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,n'' din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Pentru anul 2009, la Centrul Medico Social “Sf. Luca”, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere al unui asistat - inclusiv medicamente, se stabilește la suma de 1.947,89 lei calculată potrivit Anexei nr.1.

Art. 2. Contribuția de întreținere a unui asistat în Centrul Medico Social “Sf. Luca” pentru anul 2009, se stabilește la suma de 970,07 lei, calculată potrivit Anexei nr.2.

Art. 3. Anexa nr.1 și Anexa nr.2 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4, Centrul Medico Social “Sf. Luca” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1