Hotărârea nr. 32/2009

HOTĂRÂRE Privind repartizarea a 3 garsoniere din blocul F3, situat în Al. Nehoiu nr. 2-12, sector 4 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4


HOTĂRÂRE Privind repartizarea a 3 garsoniere din blocul F3, situat în Al. Nehoiu nr. 2-12, sector 4 către D

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare expunerea Primarului Sectorului 4 precum și raportul de specialitate nr. 4531/18.03.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1, art.81 alin.2 lit.n) și art. 123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă repartizarea garsonierelor nr. 18, 20 și 22 din blocul F3 situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în vederea asigurării unor spații de cazare provizorie pentru tinerii care părăsesc sistemul centralizat de protecție a copilului.

Art. 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 va organiza și dezvolta în locuințele menționate la art. 1, un program alternativ de tip familial în vederea protejării acestei categorii de persoane defavorizate.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, serviciile de specialitate împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1