Hotărârea nr. 31/2009

HOTARARE privind modificarea punctului nr. 15 din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71 din 30.10.2008


HOTARARE privind modificarea punctului nr. 15    ca i2)

din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71 din 30.10.2008

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sectorul 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale si art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal al României;

Având in vedere dispozițiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare;

Ținând cont de cuprinsul art. 19 si 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. c, art. 81 alin. (2), lit. d) si art. 81 alin. (3) din Legea 215/2001 republicata privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba modificarea punctului nr. 15 din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71/ 30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Direcția de Administare a Piețelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia incepand cu data de 01.04.2009. conform anexei ce face parte integranta din aceasta hotarare.

Art. 2. Secretarul Primăriei Sector 4 impreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa H_31_.doc (Size .27Kb)