Hotărârea nr. 30/2009

PDF Salveaza Print HOTARARE privind modificarea Regulamentelor de functionare a pietelor Sectorului 4 aflate in administrarea directa a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4


HOTARARE privind modificarea Regulamentelor de functionare a pietelor Sectorului 4 aflate in administra

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 nr. 1518/17.03.2009, privind necesitatea modificarii regulamentelor de functionare a pietelor din sectorul 4;

Luand act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Avand in vedere dispozitiile H.C.G.M.B. 239/24.09.2001 privind unele masuri de imbunatatire a

activitatii in pietele agroalimentare;

In temeiul art. 9 alin. (2) din H.G. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice ;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) si.art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4,

HOTARASTE:

ART.1 Se aproba modificarea si completarea Regulamentelor de functionare a Pietelor

Sectorului 4 aflate in administrarea directa a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4

respectiv: Piata Sudului, Piata Progresul, Piata Aparatorii Patriei, Piata Covasna conform

anexelor 1-4 ce fac parte integranta din prezenta.

ART.2 Secretarul Primariei Sectorului 4 impreuna cu Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1