Hotărârea nr. 3/2009

H O T Ã R Â R E Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008


H O T Â R Â R E Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008

Consiliul Local al Sectorului 4 :

Văzănd:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2008, nr. Nr.

II.4/60/27.01.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Tinand seama de adresa nr. 39601/17.12.2008, emisa de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor unitatilor descentralizate la nivelul Sectoarelor Municipiului Bucuresti,

Avand in vedere prevederile art. 82, din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, majorat cu suma de 910,00 mii lei adica de la valoarea de 481.878,67 mii lei la valoarea de 482.788,67 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese, capitol 65.02.03, majorat cu suma de 910,00 mii lei conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite din Primăria Sectorului 4, direcțiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1