Hotărârea nr. 29/2009

HOTARARE privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4


HOTARARE privind aprobarea modificării    i«i câ

Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate nr. 1520/17.03.2009, al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

Vizând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de prevederile O G. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finant3te integral din venituri extrabugetare aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999 si ale ordinului Ministerului Finanțelor 770/1998 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. 14/1998;

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare 3 domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

In conformitate cu dispozițiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin (2) lit. e) si h) din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aproba modificarea Organigramei Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 1.

Art. 2. Se aproba Statul de funcții si salarizarea personalului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 2.

Art. 3. Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 3.

Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptării. De la aceeași dată își încetează aplicabilitatea H.C.L. S 4 nr. 31/31.07.2008.

Art. 5. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 va 3duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședinț3 ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa 1 H_29_.doc (Size: 32Kb)