Hotărârea nr. 27/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării    a 2i

Organigramei și Statului de funcții și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Ținând seama de Avizul A.N.F.P. nr.1883815/20.03.2009 ;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și art.81 alin2 lit.e din Legea nr.215/2001 republicată, a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de funcții și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale ale aparatului de specialitate, conform anexei nr.1. nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezentul proiect de horărâre.

Art.2 Primarul sectorului 4. prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loc3l al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Viorel RISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa 1 H_27_.doc (Size 139 Kb)