Hotărârea nr. 26/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Im

Consiliul Local al Sectorului 4;

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. ID-59/11.03.2009;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 81 alin. 4 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 pentru anul 2009, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

1 / 1