Hotărârea nr. 25/2009

HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4


HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a Casei de Ajutor Reciproc a Pensi

Consiliul Local al Sectorului 4,

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luand in consideratie raportul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. IJ 252092/09.02.2009;

Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

In baza dispozitiilor art.45 alin.1 coroborat cu art.81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările uterioare.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba scutirea in procent de 100% de la plata impozitului pe cladiri pentru anul fiscal 2009, in cuantum de 5.856,17 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr.29, sector 4.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1