Hotărârea nr. 24/2009

HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate


HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociația Ateliere Protejate

Consiliul Local al Sectorului 4,

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luand in consideratie raportul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. IJ 252880/26.02.2009;

Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

In baza dispozitiilor art.45 alin.1 coroborat cu art.81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările uterioare.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe cladiri pentru anul fiscal 2009, in cuantum de 5.524,05 lei, datorat de Asociația Ateliere Protejate pentru imobilul situat în str. Secerișului nr. 15, sector 4.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 si Directia Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1