Hotărârea nr. 23/2009

HOTĂRÂRE Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri a persoanelor fizice care beneficiaza de ajutor social in procent de 100% si reducere cu 50% a impozitului pe cladiri si terenuri pentru persoane care au venituri lunare pe membru d


HOTĂRÂRE Privind scutirea de la plata    $

impozitului pe clădiri si terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social in procent de 100% si reducere cu 50% a impozitului pe clădiri si terenuri pentru persoane care au venituri lunare pe membru de Consiliul Local al Sectorului 4

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând in considerație referatul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. 818/09.02.2009;

Având in vedere Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul prevederilor art. 286 alin.3 si 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si punctul 220 alin. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

In baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit.'n' din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba scutirea in procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri si terenuri pentru persoanele care beneficiază de ajutor social.

Art. 2. Se aproba reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri si terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe tara.

Art. 3. Scutirile de impozit prevăzute la art. 1 si 2 se acorda numai pentru locuința de la adresa de domiciliu si pentru terenul aferent acesteia.

Art. 4. Prezenta hotarare de consiliu se aplica incepand cu data 01.01.2009 si pana la 31.12.2009.

Art. 5. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. Scutirile prevăzute la art.1 si art. 2 se acorda si pentru bunurile comune ale soților, stabilite potrivit Codului Familiei.

Art. 7. Secretarul sectorului 4 si Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Viorel RISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa H_23_.doc (Size:26Kb)