Hotărârea nr. 21/2009

HOTĂRÂRE privind respingerea aprobării Planului urbanistic de detaliu-stabilire amplasament- pentru complexul de locuinţe colective, situat în splaiul Unirii nr.454 - sectorul 4, Bucuresti


HOTĂRÂRE privind respingerea aprobării Planului urbanistic de detaliu-stabilire amplasament- pentru com

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile ulterioare ;

În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 ;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45,alin. 2, lit. e, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Articol unic : Se respinge aprobarea Planului urbanistic de detaliu-stabilire amplasament- pentru complexul de locuințe colective, situat pe teren proprietate privata persoană juridică, din splaiul Unirii nr. 454-sector 4 București, propus de SC BROOKLYN INVESTMENT SRL.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1