Hotărârea nr. 20/2009

HOTĂRÂRE privind imputernicirea Directorului General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 sa negocieze si sa semneze cu Sindicatul Salariatilor din Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Acordul colectiv de munca si Co


HOTĂRÂRE privind imputernicirea Directorului General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale S

Consiliul Local al Sectorului 4 ;

Vazand Raportul de Specialitate nr. 819/09.02.2009 al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 si expunerea de motive a Primarului Sector 4;

Luând act de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Avand in vedere dispozitiile cuprinse in Legea nr. 130/1996, Legea nr. 143/1997 (a

contractului colectiv de munca); Legea 53/2003 - Codul muncii ; Legea nr. 188/1999 privind

functionarii publici ; Hotararea de Guvern nr. 281/1993 privind salarizarea personalului bugetar in institutiile bugetare si Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar;

In temeiul art. 45 alin.(1), art. 81 alin.(2) lit.”j” si art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publia locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se imputerniceste Directorul General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 sa negocieze si sa semneze cu reprezentantii Sindicatului salariatilor Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, Acordul colectiv de munca si Contractul colectiv de munca conform Anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Drepturile prevazute vor fi acordate cu incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, aprobat anual, potrivit legii.

Art. 3 Prevederile Acordului colectiv de munca si Contractului colectiv de munca se vor aplica

după semnarea, parafarea și înregistrarea acestora, cu obligația uniformizării sporurilor la salariații cu atribuții identice, indiferent de locul de muncă

Art. 4 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, Acordul colectiv de munca incheiat la nivelul anului 2007 si prelungit prin acte aditionale precum si Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul anului 2007 prelungit si completat prin acte aditionale, inceteaza sa mai produca efecte.

Art. 5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 si Directorul General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1