Hotărârea nr. 19/2009

HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţiuni ale Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 93/11.12.2008 precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector


HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei și Statului de Funcțiuni ale Direției Generale de Asistență î

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 2278/23.02.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4.

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcțiuni si a regulamentului de organizare si functionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobate prin HCL S4 nr. 93/11.12.2008, conform Anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1