Hotărârea nr. 18/2009

HOTĂRÂRE privind modificarea numărului de membrii supleanţi în comisia pentru aplicarea prevederilor Legii Nr.550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii


HOTĂRÂRE privind modificarea numărului de membrii supleanți în comisia pentru aplicarea prevederilor

Consiliul Local Sector 4

Văzând Raportul de specialiate nr.51/19.02.2009 întocmit de Secretarul Sectorului 4 și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

În temeiul rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) lit.,,a'' din Legea Nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii precum și prevederile din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.22/31.07.2008;

Având în vedere dispozițiile art.45 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea Nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se modifică numărul membrilor supleanți - de la unu la doi - în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, organizată conform Legii Nr.550/2002.

Art. 2 Se desemnează domnul POPESCU Viorel Dan ca al doilea membru supleant în comisia nominalizată la art. 1.

Art.3 Reprezentantul Consiliului Local Sector 4 nominalizat la art.2 împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire dispozițiile cuprinse în prezenta, conform competențelor. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1