Hotărârea nr. 17/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1


HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției de intret

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 129 /13.02.2009 al Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Potrivit prevederilor art.33 alin. (1) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Pentru anul 2009, la Centrul de Asistență și Îngrijire nr. 1, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere al unui asistat - inclusiv medicamente, se stabilește la suma de 2.952,24 lei calculată potrivit Anexei nr.la), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere -fără medicamente - se stabilește la suma de 2.827 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1b) . Art. 2. Contribuția de întreținere a unui asistat în Centrul de Asistență și Întreținere nr. 1 pentru anul 2009, se stabilește la suma de 911,05 lei, calculată potrivit Anexei nr.2 Art. 3. Anexa nr.1a), Anexa nr.1b) și Anexa nr.2 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 4. Secretarul sectorului 4 București, Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1