Hotărârea nr. 16/2009

HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc or. 6-16 Tel 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10


HOTĂRÂRE

privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale)

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 738 /16.02.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

în baza reglemetarilor cuprinse in:

-art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr. 115/2006 și ale art. 57 din H.G.R. nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;

-art. 2 din H.G.R. nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata;

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-H.G.R. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

-O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.l și art.81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Artl. Se stabilesc situațiile deosebite, altele decât situațiile cauzate de calamități naturale, incendii sau accidente, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situațiile deosebite, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.


Art. 3. Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații deosebite, conform Anexelor nr. 3 - 10, la prezenta hotărâre.

Alt. 4. Ajutoarele de urgență stabilite prin prezenta hotărâre se vor acorda în limita fondurilor aprobate și alocate acestei destinații;

Art. 5. Anexele 1 -10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6. Secretarul Sectorului 4 București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, potrivit competențelor legale.

Nr. 16/26.02.2009

în sensul prezentei hotărâri, situația deosebită este reprezentată de perioada de dificultate cu care o familie sau persoană singură se confruntă și care are cauze sociale, medicale, financiare sau o combinație între acestea.

Scopul acordării acestor ajutoare este de a depăși situațiile de dificultate care pot \.....    duce la marginalizare și excludere socială.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență stabilite de prezenta hotărâre sunt:

-să nu fi fost generat cu rea voință de către familia/persoana singură în cauză;

-să îi pună în pericol existența imediată;

-să nu existe alte posibilități de sprijin din partea familiei extinse sau acestea sa fi fost epuizate;

-aceste tipuri de ajutoare se acorda o singura data pe an.

Ajutoarele de urgență sunt acordate cu titlul de prestație financiară în următoarele situații pentru:

a)    familiile sau persoanele care se confruntă cu riscul evacuării din locuință și/sau pierderea acesteia datorită restanțelor acumulate la plata cotelor de întreținere sau a unor utilităti;

f

b)    familiile sau persoanele singure în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate;

c)    pentru intervenții chirurgicale de strictă necesitate, dovedite medical.

d)    Ajutor de urgență acordat pentru plata cheltuielilor de închiriere a unor spații de locuit, familiilor sau persoanelor singure care au fost evacuate și au pierdut locuința în urma retrocedării.

e) Ajutor de urgență acordat pentru plata chiriei persoanelor fără adăpost, în scopul reintegrării sociale;

f)    ajutor de deces acordat familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulerioare, sau cu venituri mici;

g)    pagube suferite ca urmare a deteriorării locuinței învecinate celei ce a suferit de pe urma unui incendiu, inundații, calamități.
Procedura de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutoarelor de urgență altele decât cele acorda calamități naturale, incendii sau accidente, precum și documentele necesare completării dosarelor

1. Procedura de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutoarelor de urgență altele decât cele acordate pentru calamități naturale, incendii sau accidente

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 are obligația de a înregistra în Registrul special și de a întocmi dosarele cu propunerile privind ajutoarele de urgență pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul/reședință pe raza sectorului 4 - București, care sunt în situații deosebite.

Dosarele vor fi analizate de o Comisie formată din 3 persoane numită prin Dispoziția Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. sector 4, care va certifica situația deosebită pentru care se solicită ajutor de urgență în funcție de gravitatea situației deosebite.

Comisia va soluționa cererea privind acordarea/neacordarea ajutorului de urgență și de a comunica soluția petentului.

Lucrătorii din cadrul Serviciului Ajutoare Sociale al D.G.A.S.P.C. sector 4 care vor efectua anchetele sociale pentru acordarea ajutoarelor de urgență, vor fi desemnați prin dispoziția Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. sector 4.

2. Documentele necesare completării dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență altele decât cele acordate pentru calamități naturale, incendii sau accidente

Dosarele vor conține în mod obligatoriu:

-cererea titularului - original;

-ancheta socială în original avizată de Primarul sectorului 4 și întocmită conform Anexei nr. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, certificată pentru realitate, regularitate și legalitate de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. sector 4.

Actele necesare completării dosarelor sunt menționate, după caz, la fiecare tip de ajutor în parte.

Declarația pe proprie răspundere a titularului dată în fața unui consilier juridic al D.GA.S.P.C. sector 4 din care să reiasă:

-veniturile totale ale familiei sau ale persoanei singure;

-dacă a mai primit sau nu ajutor pentru aceeași situație;

-dacă a încheiat sau nu pentru acest tip de risc poliță de asigurare;

-dacă a înstrăinat locuința păstrându-și dreptul de uzufruct viager;

-dacă deține sau nu alte bunuri mobile sau imobile.

Documentele prezentate de titular în copie vor fi conformate cu originalul de către un consilier juridic al D.GA.S.P.C. sector 4.

Comisia certifică și confruntă datele înscrise în cereri cu actele doveditoare prezentate la dosar.

Referatul D.GA.S.P.C. sector 4 în original, aprobat de către Primarul sectorului 4 trebuie sa cuprindă următoarele:

-numele, prenumele, domiciliul, datele de identificare, componența familiei după caz;

-situația veniturilor proprii ale familiei sau persoanei singure;

-regimul juridic al locuinței, date privind încălzirea acesteia și descrierea

situației pentru care se solicită ajutorul de urgență;

-dacă a mai beneficiat de alte ajutoare pentru situația prezentată, tipul acestuia,

suma și sursa ajutorului;

-opțiunea beneficiarilor de acordare a ajutorului de urgență;

-propunerile Serviciului Ajutoare Sociale din cadrul D.GA.S.P.C. sector 4; -cuantumul sumei ce urmează a fi acordată ca ajutor de urgență.

A

In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că

familia sau persoana singură nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica BĂLUȚĂ


1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgență in vederea depășirii unor situații deosebite generate de restante acumulate la plata întreținerii sau a unor utilitati.

Ajutorul de urgenta pentru familii sau persoane in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de restantele acumulate la plata întreținerii sau a unor utilități și care se confruntă cu riscul evacuării din locuință și pierderii acesteia.

Se acordă doar celor care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 4.

Indiferent de cuantumul datoriilor restante, ajutorul de urgență nu poate depăși 75 % din sumele restante.

Beneficiarii ajutorului de urgență se obliga sa prezinte xerocopiile chitanțelor de

plată.

Ajutorul de urgență se acorda o singură dată pe an.

Beneficiarii se obligă ca în termen de cel puțin 1 an de la acordarea ajutorului de urgență să nu mai acumuleze restanțe la plata întreținerii sau a unor utilități; în caz contrar beneficiarul nu va mai primi acest tip de ajutor de urgență.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de restante acumulate la plata întreținerii sau a unor utilitati.

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familii sau persoane care sunt in situația de a fi evacuate din imobil pentru restante acumulate la plata întreținerii sau a unor utilități, iar venitul net pe membru de familie nu depășește salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-familiile sau persoanele care au acumulat restante la plata întreținerii in valoare de peste 1.000 lei;

-familiile sau persoanele lipsite de utilitățile de bază, apă, electricitate și care se află în dificultate datorită stării de sănătate (handicap, boli cronice, afecțiuni îndelungate și cronicizate).

3. Documente necesare acordării unor ajutoare de urgenta in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de acumularea de restante la plata intretinerii sau a unor utilitati.

Familiile sau persoanele care se afla intr-o situație de dificultate generata de restantele acumulate la plata intretinerii sau a unor utilități se vor adresa cu cerere scrisa la D.GA.S.P.C. sector 4, insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.L, C.I., A.P., C.N.) - copie;

-dovezi de venit;

-adeverință eliberată de Președintele asociației de locatari/proprietari din care să rezulte suma restantă;

-adeverință eliberată de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale din care să reiasa daca are mijloace de transport în proprietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu cu venituri impozabile în evidența Administrației Financiare sector 4;

-copie acte medicale;

-copia actului de proprietate al imobilului sau contractul de închiriere;

-declarația titularului privind folosirea ajutorului de urgență numai pentru acoperirea datoriilor pentru care a fost acordat;

-adeverință/factură eliberată de furnizorii de utilități casnici, din care să rezulte suma restantă;

-alte documente (după caz).


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate

Ajutorul de urgenta din aceasta categorie se acorda familiilor sau persoanelor care se confrunta cu probleme grave de sanatate si care se află în imposibilitatea de a-și achiziționa medicamentele și/sau dispozitivele medicale, instrumentar medical necesare, sau acoperirea proporțiilor necompensate de către CAS - MB la medicamente, datorita lipsei sau insuficientei veniturilor pe care le realizează.

Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 4.

Ajutorul de urgenta se acorda o singura data pe an.

2.    Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate.

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familiilor sau persoanelor al căror venit net pe membru de familie nu depășește salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-persoanele care dovedesc cu acte medicale starea gravă de sănătate.

3.    Documente necesare acordării ajutoarelor de urgenta in vederea depășirii unor

situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate.    _    -

Familiile sau persoanele care se afla intr-o situație de dificultate generata de starea gravă de sănătate se vor adresa cu cerere scrisă la D.GA.S.P.C. sector 4 insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.I., C.I., A.P., C.N.) - copie;

-dovezi de venit;

-copie acte medicale (bilete de internare - externare din spital);

-retete medicale din care sa reiasa valoarea medicamentelor necompensate (chitanțe, bonuri de casa);

-certificat de încadrare în categoria persoanelor cu handicap;

-certificat de constatare a capacității de muncă;

-decizie de pensionare anticipată;

-adeverință eliberată de Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa daca are mijloace de transport in proprietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu cu venituri impozabile în evidența Administrației Financiare sector 4;

-angajamentul scris al beneficiarului prin care se obligă să prezinte acte (chitanțe, bunuri de casă, etc.) care să dovedească că sumele primite au fost cheltuite în scopul în care au fost acordate;

-alte documente (după caz).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


Florica BALUTA

_zi1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru intervenții chirurgicale de strictă necesitate

Ajutorul de urgență din această categorie se acorda familiilor sau persoanelor care se confrunta cu probleme grave de sanatate si care se afla in imposibilitatea de a-si acoperi cheltuielile ocazionate de intervenția chirurgicală de strictă necesitate.

Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 4.

Ajutorul de urgenta se acorda o singura data pe an.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de intervenții chirurgicale de strictă necesitate

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familiilor sau persoanelor al căror venit net pe membru de familie nu depășește

salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-persoanelor care dovedesc cu acte medicale intervenția chirurgicală de strictă

necesitate.

3. Documente necesare acordării unor ajutoare de urgenta in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de o intervenție chirurgicală de strictă necesitate

Familiile sau persoanele care se afla intr-o situație de dificultate generata de starea gravă de sănătate și care urmează să suporte o intervenție chirurgicală de stricta necesitate, se vor adresa cu cerere scrisa la D.G.A.S.P.C. sector 4 insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.L, C.I., A.P., C.N.) - copie;

-dovezi de venit (adeverință de venit net, talon de plată pensie, talon alocație de

stat;

-indicații terapeutice ale medicului specialist;

-copie acte medicale (bilete de internare - externare din spital);

-certificat de incadrare în categoria persoanelor cu handicap;

-certificat de constatare a capacității de muncă;

-decizie de pensionare anticipată;

-adeverința eliberate Direcția Generala de Impozite si Taxe locale din care sa reiasa daca are mijloare in proprietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu la Administrația Financiara cu venituri impozabile;

-angajamentul scris al beneficiarului că va prezenta biletul de externare;

-alte documente (după caz).


PREȘEDINTE DE ȘEDIN

Florica BĂLUTĂ

Anexa nr. LaH.C.L.S4 nr.Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgent

pentru piața chiriei familiilor sau persoanelor care au fost evacuat?

locuința în urma retrocedării

1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru plata chiriei familiilor sau persoanelor care au fost evacuate si au pierdut locuința in urma evacuării

Ajutorul de urgenta din aceasta categorie se acorda in scopul reintegrării sociale. Proprietarii locuințelor impreuna cu beneficiarii ajutorului de urgenta vor incheia un

contract tip de închiriere înregistrat la Administrația Financiara a sectorului 4.

Indiferent de cuantumul chiriei, ajutorul de urgență nu poate depăși 75 % din totalul

acesteia.

Ajutorul de urgenta se acorda pe o perioada de la 6 luni la 1 an, in transe lunare.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de pierderea locuinței în urma retrocedării

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familii sau persoane care au avut ultimul domiciliu sau reședința pe raza sectorului 4 și care sunt evacuați ca urmare a retrocedării;

-familii sau persoane al căror venit net pe membru de familie nu depășește salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

3. Documente necesare acordării unor ajutoare de urgenta in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de pierderea locuinței în urma retrocedării.

Familiile sau persoanele care solicita acest tip de ajutor se vor adresa cu cerere scrisa la D.GA.S.P.C. sector 4 insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.I., C.I., A.P., C.N.) - copie;

-dovezi de venit;

-adeverință eliberată de Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale din care să reiasa daca are mijloace de transport in proprietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu cu venituri impozabile la Administrația Financiara sector 4;

-copie acte medicale;

-procesul verbal de evacuare;

-copia contractului de închiriere sau acord de principiu încheiat între solicitant și proprietarul locuinței, referitor la închirierea locuinței;

-copia contractului de închiriere al imobilului, înregistrat la Administrația Financiară a sectorului 4 (acesta va fi depus ulterior acordării ajutorului de urgență); în caz de neprezentare a contractului de închiriere înregistrat la Administrația Financiară a sectorului 4, plata ajutorului de urgență încetează în luna următoare;

-alte documente (după caz).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ
Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgent pentru plata chiriei familiilor sau persoanelor adulte fara

1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta pentru plata chiriei familiilor sau persoanelor adulte fara adapost

Ajutorul de urgenta din aceasta categorie se acorda in scopul reintegrării sociale, după confirmarea, prin anchetă socială, că solicitantul nu are adăpost, la ultimul domiciliu/reședință.

Proprietarii locuințelor impreuna cu beneficiarii ajutorului de urgenta vor incheia un contract tip de Închiriere existente la Administrația Financiara a sectorului 4.

Indiferent de cuantumul chiriei, ajutorul de urgență nu poate depăși 75 % din totalul acesteia.

Ajutorul de urgenta se acorda pe o perioada de la 6 luni la 1 an.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de lipsa locuinței pentru plata chiriei familiilor sau persoanelor adulte fara adapost

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familii sau persoane fără adăpost care au avut ultimul domiciliul sau reședința pe raza sectorului 4;

-familii sau persoane al căror venit net pe membru de familie nu depășește salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

3. Documente necesare acordării unor ajutoare de urgenta in vederea depășirii unor situării de dificultate generate de lipsa locuinței pentru plata chiriei familiilor sau persoanelor adulte fara adapost

Familiile sau persoanele care solicita acest tip de ajutor se vor adresa cu cerere scrisa la D.GA.S.P.C. sector 4 insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.I., C.I., A.P., C.N.) - copie;

-dovezi de venit;

-adeverința eliberate de Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa daca are mijloace de transport in prorietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu cu venituri impozabile la Administrația Financiară sector 4;

-copie acte medicale;

-alte documente (după caz).


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Florica BĂLUTĂ

5


Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor in vederea depășirii unor situații de generate de imposibilitatea sa asigure din resurse proprii rechizite imbracaminte, încălțăminte, echipamente sportive, necesare copiilor care forma de invatamant preuniversitar - curs de zi

1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta in vederea achiziționării rechizite, manuale, imbracaminte, incaltaminte, echipamente sportive

Ajutorul de urgenta din aceasta categorie se acorda familiilor sau persoanelor care au in intretinere copii si sunt in imposibilitatea sa asigure din resurse proprii rechizite, manuale, imbracaminte, incaltaminte, echipamente sportive.

Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor care au domiciliul domiciliul sau reședința pe raza sectorului 4.

Ajutorul de urgenta se acorda o singura data in cursul anului școlar, de regula la inceputul anului școlar pentru care se acorda, cu condiția ca elevul să nu fi fost declarat repetent cu excepția repetentului din motive medicale;

Titularul ajutorului de urgenta este persoana care a solicitat sprijinul financiar, iar beneficiar este copilul care urmeza o forma de invatamant preuniversitar - curs de zi.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea achiziționării rechizite, manuale, imbracaminte, incaltaminte, echipamente sportive

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familiilor care au in intretinere unul sau mai multi copii;

-familiilor sau persoanelor al căror venit net pe membru de familie nu depășește salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-nu a primit în cursul anului ajutoare fmancaire similare.

3. Documente necesare acordării unor ajutoare de urgenta in vederea achiziționării rechizite, manuale, imbracaminte, incaltaminte, echipamente sportive

Familii sau persoanele care se afla intr-o astfel de situație, se vor adresa cu cerere scria la D.G.A.S.P.C. sector 4 insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie;

-dovezi de venit (adeverință de venit net, talon de plată pensie, talon alocație de

stat;

-adeverințe eliberata de unitatea de invatamant care atesta inscrierea la cursuri a copilului, in anul școlar pentru care se acorda ajutorul;

-adeverința eliberata de Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa daca are mijloace de transport in proprietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu cu venituri impozabile la Administrația Financiara a sectorului 4;

-alte documente (după caz).

Titularul ajutorului de urgență se obligă să prezinte la Serviciul Ajutoare Sociale dovezi (facturi, chitanțe, bonuri de casă, etc.) privind cheltuirea ajutorului potrivit destinației.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Metodologia de acordare a ajutorului de deces familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social, in condițiile Legii

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

1.    Criteriile de acordare a ajutorului de deces familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social, in condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Ajutorul de deces se acorda familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social, in condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu inmormantarea.

Se stabilește cuantumul ajutorului de deces acordat familiilor/persoanelor beneficiare de ajutor social, in condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

2.    Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de deces

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-soțul sau soția supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul beneficiarului de ajutor social, in condițiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedește ca a suportat cheltuiala cu inmormantarea.

-familiilor sau persoanelor al căror venit net pe membru de familie nu depășește salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

3. Documente necesare acordării ajutorului de deces

Familiile sau persoanele care se afla intr-o astfel de situație, se vor adresa cu cerere scria la D.G.A.S.P.C. sector 4 insotita de următoarele acte:

-acte de identitate solicitantului (B.I., C.I., A.P., C.N.) - copie;

-certificatul de deces al benefciarului de ajutor social;

-acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, acte care atesta calitatea de moștenitor, tutore, curator; după caz;

-dovezi privind suportatrea cheltuielilor cu inmormantarea;

-alte documente (după caz).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FSorica RĂLUTĂ

5


Metodologia de acordare a unor ajutoare de urgenț familiilor sau persoanelor in vederea depășirii unor situații deosetii^^^e^^e pagube suferite ca urmare a deteriorării locuinței învecinate celei ce a sîimrfpe urma unui incendiu, inundații, calamități.

7    5    7    5

1. Criteriile de acordare a unor ajutoare de urgență in vederea depășirii unor situații deosebite generate de pagubele suferite ca urmare a deteriorării locuinței învecinate celei ce a suferit de pe urma unui incendiu, inundații, calamități.

Se acordă ajutorul de urgență familiilor sau persoanelor cu calitate de proprietar a unor locuințe învecinate celor ce au suferit de pe urma unui incendiu, inundații, calamități.

Se acordă doar celor care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 4.

Beneficiarii ajutorului de urgență se obliga sa prezinte xerocopiile actelor doveditoare pentru reparații.

Ajutorul de urgență se acorda o singură dată pe an.

2.    Categorii de persoane beneficiare de ajutoare de urgenta acordate in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de pagube suferite ca urmare a deteriorării locuinței învecinate celei ce a suferit de pe urma unui incendiu, inundații, calamități.

Ajutorul de urgenta se acorda următoarelor de categorii de persoane:

-familiilor sau persoanelor al căror venit net pe membru de familie nu depășește salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

-proprietari ai unei locuințe ce a suferit pagube, aflată în învecinătatea uneia incendiate, inundate, calamitate.

3.    Documente necesare acordării unor ajutoare de urgenta in vederea depășirii unor situații de dificultate generate de acumularea de pagube suferite ca urmare a deteriorării locuinței învecinate celei ce a suferit de pe urma unui incendiu, inundații, calamități.

Familiile sau persoanele care se afla intr-o situație de dificultate generata de pagube suferite ca urmare a deteriorării locuinței învecinate celei ce a suferit de pe urma unui incendiu, inundații, calamități se vor adresa cu cerere scrisa la D.G.A.S.P.C. sector 4, insotita de următoarele acte:

-acte de identitate ale titularului cererii și a membrilor de familie (B.I., C.I., A.P., C.N.) - copie;

-dovezi de venit;

-adeverință eliberată de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale din care să reiasa daca are mijloace de transport în proprietate;

-adeverința din care sa reiasa daca figurează sau nu cu venituri impozabile în evidența Administrației Financiare sector 4;

-copia actului de proprietate al imobilului;

-declarația titularului privind folosirea ajutorului de urgență numai pentru acoperirea unei părți din paguba pentru care a fost acordat;

-procesul verbal de constatare a incendiului la locuința invecinată;

-alte documente (după caz).


PREȘEDINTE DE ȘEDINr

Florica BĂLUTĂ

5