Hotărârea nr. 15/2009

HOTĂRÂRE Privind modalitatea de acordare a gratuităţilor de transport RATB pentru persoanele cu handicap care au acest drept conform Legii 448/2006, republicată privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap


HOTĂRÂRE Privind modalitatea de acordare a gratuităților de transport RATB pentru persoanele cu hand

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 734/22.01.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive Primarului Sectorului 4

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Luând în considerare prevederile art.23, alin.5 din Legea nr.448/2006, republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data prezentei, legitimațiile de transport RATB se eliberează anual persoanelor cu handicap grav și handicap accentuat, care dețin un certificat cu valabilitate permanentă.

Art.2. Persoanele cu handicap/asistenții personali care pierd sau deteriorează legitimațiile eliberate pot beneficia de un duplicat al acestora, după declararea pierderii într-un cotidian. Art.3. Pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap și care au angajat un asistent personal, nu se eliberează legitimații de transport pentru însoțitor, responsabilitatea de a însoți persoana cu handicap revenind asistentului personal angajat.

Art.4. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, potrivit competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1