Hotărârea nr. 14/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Sector 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Primăriei Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completatările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Primăriei Sector 4 pentru semestrul I al anului 2009, conform anexei.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 nr.3/25.01.2007.

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1