Hotărârea nr. 13/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, situate in municipiul Bucuresti - sectorul 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu sicâ pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, situate in municipiul București - sectorul 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările ulterioare ;

în baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul București si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; în baza dispozițiilor art. 45,alin. 2, lit. e, ale art. 81, alin. 2, lit. V din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru IMOBILELE PREVĂZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE situate pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, domeniul privat si domeniul publicai municipiului București.

Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU j Anexai:

ANEXA LA HOTARAREA NR. 13-26.02.2009 .doc (Size: 36 Kb)