Hotărârea nr. 124/2009

Hotarare privind apobarea continuarii derulării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” în anul 2010 si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect


Hotarare privind apobarea continuarii derulării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” în anul 2010 si alocar

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luand in considerare referatul de specialitate cu nr.85/11.12.2009, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4;

Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.84/13.11.2008 si Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.291/2001, privind abilitarea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si straine;

Tinand cont de Hotararea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia nationala pentru

protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013,

„Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminări”

In conformitate cu prevederile Legii nr 487/11.07.2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice si cu Ordinul MMSSF nr.559/2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Tinand seama de Ordonanta 68/2003 privind serviciile sociale si prevederile Legii nr.448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Tinand seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 În temeiul prevederilor art.45 alin1, art. 81 alin.2 lit n) si q) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba continuarea derulării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” pentru anul 2010,    conform Anexei 1 ce face parte

integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Metodologia de întocmire a bugetului, prevazuta la Anexa 2 si bugetul proiectului conform

Anexei 3

, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Pentru derularea proiectului se aproba alocarea de fonduri din bugetul Directiei

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 conform bugetului proiectului din

Anexa 3

, ce face parte integranta din prezenta.

Art. 4. Se aproba Conventia de Colaborare dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului Sector 4 si Fundatia Estuar, incheiata in vederea derularii proiectului aprobat la art.1, conform    Anexei nr. 4, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Se imputerniceste Directorul Executiv al DGASPC Sector 4 sa semneze Conventia de colaborare intre DGASPC Sector 4 si Fundatia ESTUAR.

Art. 6. Secretarul Sectorului 4, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 si Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 17.12.2009.

2 / 2