Hotărârea nr. 122/2009

Hotarare privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr.103/ 26.11.2009


Hotarare privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr.103/ 26.11.2

Luand act de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de Specialitate al

Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 Nr.7920/10.12.2009;

Vazand rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand seama de prevederile H.C.G.M.B. Nr.239/2001 privind unele masuri de imbunatatire a

activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti;

Potrivit H.G. Nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;

In temeiul H.C.G.M.B.Nr.32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind

spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al

Municipiului Bucuresti ;

In conformitate cu dispozitiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin. (2) lit. f) si r) din Legea Nr. 215/ 2001 republicata privind administratia publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4 HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea art. 8 alin.(2) din contractele de asociere in participatiune dupa cum urmeaza:

1. Procentul de participare la profitul net realizat din exploatarea pietelor agroalimentare Resita, Norilor, Berceni-Oltenitei, va fi cel stabilit initial prin contractele de asociere.

2. Suma minima lunara platibila Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 este rezultatul

produsului din suprafata pietelor agroalimentare si cuantumurile sumelor negociate pe mp/luna

(respectiv intre 1,5 - 3 Euro) exprimate in Euro.

3. Cuantumurile sumelor negociate, exprimate in Euro, vor fi platite in LEI la cursul

BNR-EURO din ziua facturarii.

Hotarare privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr.103/ 26.11.20

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 4 nr. 103/ 26.11.2009 raman neschimbate.

Art.3. Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 si Secretarul Sectorului 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 17.12.2009.

2 / 2