Hotărârea nr. 121/2009

Hotarare privind vacantarea unui loc a reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4’’S.A.


Hotarare privind vacantarea unui loc a reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Gene

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 506/14.12.2009, întocmit de Secretarul Sectorului

4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ;

Văzând cererea depusă de domnul Vârtejaru Nicolae la Secretariatul Consiliului Local al sectorului 4 înregistrată cu nr. 444/30.11.2009, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 8/07.07.2008;

Ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990, republicată, a societăților comerciale;

În temeiul art.45, alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Cu data prezentei Consiliul Local al Sectorului 4 ia act de demisia domnului Vârtej

aru Nicolae

din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4''S.A. și totodată de vacantarea acestui loc.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2009.

2 / 2