Hotărârea nr. 120/2009

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4, văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 1003 /17.12.2009 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale; În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște :

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

-    Bugetul local in suma de 574.047,00 mii lei, conform anexei nr. 1

-    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 48.718,89 mii lei, conform anexei nr. 2;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 574.047,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 574.047,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa    1.2    - capitol bugetar 51.02    - Autoritati publice si actiuni externe

-    Anexa    1.3    - capitol bugetar 61.02    - Ordine publica si siguranta nationala

-    Anexa    1.4    - capitol bugetar 65.02    - Invatamant

-    Anexa    1.5    - capitol bugetar 67.02    - Cultura recreere si religie

-    Anexa    1.6    - capitol bugetar 70.02    - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi

Art. 3. Se aproba bugetul D.G.I.T.L. cap 51.02.01.03D, in valoare de: 1 1 .229,55 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 26.900,97 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul Politia Comunitara, subcapitolul 61.02.03.04, in valoare de: 17.169,00 mii lei, conform anexelor nr. 1.3., 1.3.1, 1.3.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 197.925,31 mii lei , din care:

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr


1.4.1 - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare

1.4.2.    - cap 65.02.02 - invatamant derulat directie

1.4.3.    - cap 65.02.03 - invatamant prescolar si primar

1.4.4.    - cap 65.02.03. DR - invatamant prescolar + primar derulat prin directie

1.4.5.    - cap 65.02.03. US - invatamant prescolar + primar - Unitati scolare

1.4.6.    - cap 65.02.04 - Total invatamant secundar

1.4.7.    - cap 65.02.04 US - invatamant secundar derulat prin Unitati Scolare

1.4.8.    - cap 65.02.07.04 DR - invatamant special derulat prin directie

1.4.9.    - cap 65.02.07.04 US- invatamant special unitati scolare

Art. 7. Se aproba bugetul Centrul Cultural Nicolae Balcescu, subcapitolul 67.02.03.30 - Servicii Culturale, in valoare de: 1.523,00 mii lei, conform anexei nr. 1.5.; 1.5.1; 1.5.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03 - Intretinere Gradini

Publice, in valoare de: 87.969,96 mii lei, conform anexei nr. 1.5, 1.5.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 9. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.03.30, in valoare de: 3.705,37 mii lei, conform anexelor : 1.6; 1.6.1, 1.6.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 10. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 , in valoare de: 2.816,97 mii lei, conform anexei : 1.6.2. care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 11. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.50, in valoare de: 4.795,66 mii lei, conform anexei : 1.6.3. care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 12. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 - Transporturi - Strazi, in valoare de: 19.288,12 mii lei, conform anexei nr. 1.7, 1.7.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 48.718,89 mii lei, conform anexelor : nr. 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2, 2.1.2.1;

Art. 14. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4 precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    Anexa nr. 3, 3.1, 3.1.1 - Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 93.932,98 mii lei;

-    Anexa nr. 4, 4.1 - Lista de investitii a Politiei Comunitare Sector 4 - in valoare de 40,00 mii lei;

Art. 15. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 17.12.2009.

4 / 4