Hotărârea nr. 12/2009

HOTĂRÂRE pentru completarea HCL sector 4 nr. 22 / 29.03.2007, privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru menţinerea unui mediu de viaţă sănătos


HOTĂRÂRE pentru completarea HCL sector 4 nr. 22 / 29.03.2007, privind aprobarea Normelor privind oblig

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

- referatul de specialitate al Serviciului Prestări Servicii Comunitare nr.10.0113/13.01.2009;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

-    prevederile OG nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

-    prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților;

-    prevederile cap. IV din Anexa la HCGMB nr. 347/25.11.2008, privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București.

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. ( 2 ) și art. 8, alin. ( 3 ) din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor;

În temeiul art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. m și alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

H O T Ă R E Ș T E

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare, art. 2, lit. a din Anexa 1 la HCL sector 4 nr. 22/2007, privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos, se modifică după cum urmează:

“Însușirea de către persoane neautorizate a arborilor defrișați/toaletați sau doborâți de fenomene naturale.”

Art. 2. Art. 5 din Anexa 1 la HCL sector 4 nr. 22/2007 se completează cu următoarele aliniate:

e)    Să respecte programul de salubrizare, atât în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere cât și curățenia și deszăpezirea căilor publice, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.

f)    Să respecte termenele stabilite de inspectorii Primăriei sectorului 4 în ceea ce privește ridicarea depozitelor ilegale de deșeuri de orice fel, depozitate pe domeniul public.

Art. 3 . Art.6 din Anexa 1 la HCL sector 4 nr. 22/2007 se completează după cum urmează:

i)    Atunci când spațiul pentru executarea unei construcții nu permite

amenajarea unei rampe, persoana fizică sau juridică ce execută lucrarea de construcție, de orice fel (construire, reparație, demolare, branșare, înlocuire de

branșament etc.), este obligată să încheie contract cu o societate de salubrizare autorizată, astfel încât domeniul public din preajmă să fie în permanență curat (prin operațiuni de spălare/stropit, măturat mecanic, măturat manual etc.).

Fac excepție persoanele juridice ce fac dovada că dețin în dotarea proprie utilaje specifice acestor operații.

j)    Executarea unei lucrări de construcții, de orice fel, se va face respectând legile în vigoare, actele în baza cărora a fost aprobată lucrarea respectivă (autorizație de construire/demolare), cele de începere a lucrării (anunț de începere sau proces-verbal de predare amplasament), respectiv cele de finalizare a lucrării (recepția preliminară și finală).

Art. 4. Art.13 din aceeași Anexa 1 la HCL sector 4 nr. 22/2007, literele c) și d),se modifică după cum urmează :

c) încălcarea prevederilor art. 1 lit. d, e, f, g, h, art. 2 lit. b,art. 3 lit. d, f, se sancționează cu

amendă de la 500-2.500 lei.

d) încălcarea prevederilor art.5 lit. a-f, art.6 lit. a-j,art.7 lit. a-e, art.9 lit. a-c, art. 10, art. 11, art.

12, se sancționează cu amendă de la 1.000-2.500.

Art.5. Primarul sectorului 4, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

2 / 2