Hotărârea nr. 117/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.87/13.11.2008 privind „Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare copil cu handicap Harap Alb”


HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.87/13.11.2C

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București precum și Raportul de specialitate nr. DE/69/20.11.2009 privind modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 87/13.11.2009;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.289/13.11.2001 privind delegarea atribuțiilor consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor și programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.d) și art.81 alin.(2) lit.j) și n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 87/13.11.2008, care va avea următorul conținut :

(1)    Se aprobă proiectul de investiții „ Extindere servicii comunitare în cadrul Centrului de zi -Harap Alb ” și a cheltuielilor aferente acestuia, finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională accesat prin Programul Operațional Regional (POR), Axa 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, conform Fișei proiect ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta; bugetul proiectului este stabilit covorm Anexei nr.2 - Valoare proiect.

(2)    Finanțarea obiectivului de investiție se va asigura din bugetul local al Sectorului 4 precum și din alte surse atrase conform legii.

(3)    Anexa nr. 1 - Fișa proiect și Anexa nr. 2 - Valoare proiect fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se abrogă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4nr. 87/13.11.2008, anexele inițiale, respectiv Anexa 1 și Anexa 2 fiind înlocuite de Anexa nr. 1 - Fișa proiect și Anexa nr.2 -Valoare proiect, adoptate conform art.1 alin. (3) de mai sus.

Art.3. Primarul și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 26.11.2CC9.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1