Hotărârea nr. 115/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de training ”


HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “Creșterea nivelului de pregătire profesionala a ane

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4;

Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În conformitate cu:

-    Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Comun al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor 1, 2 si 3 ale Programului operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-    Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ghidul solicitantului - Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operațiunea „Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale; În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, precum și art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea proiectului “Cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de training ” inițiat de D.G.I.T.L. Sector 4.

Art. 2. (1). Se aprobă contribuția proprie ce revine D.G.I.T.L. Sector 4 din costurile eligibile aferente proiectului “Cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de training ” și având un cuantum total de 2% din valoarea totală a finanțării necesare, respectiv un buget total eligibil de 1.014.836,00 lei fără TVA și o contribuție proprie de 20.296,72 lei fără TVA.

(2). Se aprobă toate costurile in cuantum de 85.357,34 lei, reprezentand TVA aferent activitatilor desfasurate prin proiectul “Cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de training ” inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a tuturor cheltuielilor neprevăzute (neeligibile) apărute pe parcursul implementării proiectului.

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure resursele financiare necesare

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “Creșterea nivelului de pregătire profesionala a ang

implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 se angajează să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.

Art. 5. Se împuternicește Directorul General al D.G.I.T.L. Sector 4 pentru semnarea Declarației de conformitate si angajament, precum și a documentelor ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de Finanțare, în conformitate cu cerințele Ghidurilor solicitantului pentru Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operațiunea „Module de pregatire in domenii ca achiztiiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”.

Art. 6. Se împuternicește Directorul General al D.G.I.T.L. Sector 4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 până la finalizarea implementării proiectului.

Art. 7. Directorul General al D.G.I.T.L. Sector 4 și echipa proprie de proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

2 / 2