Hotărârea nr. 114/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului “Cresterea performantelor angajatilor prin asigurarea formarii profesionale la standarde europene ” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, Bucureşti


HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “Creșterea performantelor angajatilor prin asigurar

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În conformitate cu:

-    Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Comun Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor 1, 2 si 3 ale Programului operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-    Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ghidul solicitantului - Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operațiunea „Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale; În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, precum și art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea Proiectului “Cresterea performantelor angajatilor prin asigurarea formarii profesionale la standarde europene ” inițiat de D.G.A.S.P.C. Sector 4.

Art. 2. (1). Se aprobă contribuția proprie in cuantum de 2% din bugetul total eligibil de 1.002.625 lei fără TVA ce revine D.G.A.S.P.C. Sector 4 aferenta proiectului “Cresterea performantelor angajatilor prin asigurarea formarii profesionale la standarde europene ” respectiv contribuția proprie de 20.052,5 lei.

(2). Se aprobă toate costurile in cuantum de 93.872,5 lei ,repezentand TVA aferenta activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, Cresterea performantelor angajatilor prin asigurarea formarii profesionale la standarde europene” inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a tuturor cheltuielilor neprevăzute ( neeligibile)apărute pe parcursul implementării proiectului neeligibile ale Proiectului.

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure resursele financiare necesare

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “Creșterea performantelor angajatilor prin asigurare


implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 se angajează să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.

Art. 5. Se împuternicește Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Sector 4 pentru semnarea Declarației de conformitate si angajament, precum și a documentelor ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de Finanțare, în conformitate cu cerințele Ghidurilor solicitantului pentru Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operațiunea „Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”.

Art. 6. Se împuternicește Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Sector 4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 până la finalizarea implementării proiectului.

Art. 7. Secretarul Sectorului 4, Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Sector 4 , Serviciul Tehnic Consiliul Local ,Documente-Electoral si echipa proprie de proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

2 / 2