Hotărârea nr. 112/2009

HOTĂRÂRE privind adoptarea ,,Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat,,


HOTĂRÂRE privind adoptarea „Criteriilor pentru isi di

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea

cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4:

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu locativ nr. 43/1.139/23.11.2009 precum și Expunerea de motive 3 Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. în conformitate cu 3rt.43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată precum și art.21,art.3O din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996,;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.31, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 3 administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă “Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale S3u din fondul locativ de stat,,, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Criteriile adoptate prin această hotărâre vorfi aplicate cererilor depuse/actualizate în anul 2009, in vederea stabilirii Listei cu ordinea de prioritate a anului 2010.

Art. 2- Se adoptă „formularul cu CEREREA TIP„ și „formularul cu ACTE ÎN COMPLETAREA DOSARULUI,, conform anexei 2 respectiv anexei 3. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Se adoptă „ formularul cu ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE SAU DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4- Cererea însoțită de setul complet de acte vor fi verificate și avizate de un inspector din cadrul Serviciului Spațiu Locativ, apoi depuse la Registratura Primăriei Sectorului 4.

Art.5- Cererile depuse în vederea atribuirii unei locuințe sociale care nu au fost actualizate anual, vor ieși din evidența Serviciului Spațiu Locativ.

Art.6- Prezenta Hotârîre înlocuiește Hotârîrea nr. 90/30.09.2009 a Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.7 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

J Anexai:    Anexa H_112.doc (Size: 748 Kb)