Hotărârea nr. 111/2009

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei din H.C.L. Sector 4 Nr. 41/30.04.2009, pentru aprobarea documentatiei cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii privind „extinderea, consolidarea şi supraetajarea sediului Direcţiei Genera


HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei din H.C.L. Sector 4 Nr. 41/30.04.2009,

pentru aprobarea documentatiei cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiții privind „extinderea, consolidarea și supraetajarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4”, din Str. Nițu Vasile nr. 50-54

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 6114/23.10.2009 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale.

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art. 81alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

HOTĂRĂȘTE    :

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei din H.C.L.Sector 4 Nr.41/30.04.2009 cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii privind „extinderea, consolidarea și supraetajarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4'', din Str.Nițu Vasile nr. 50-54, conform Anexei ce face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.41/30.04.2009.

Art.3 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1