Hotărârea nr. 110/2009

HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente întreţinerii persoanelor cu handicap aflate în unităţile de îngrijire specializate din alte localităţi sau sectoare


HOTĂRÂRE Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente întreținerii persoanelor cu handicap aflate

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr.16595/17.11.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Văzând Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 cu nr. 03/18.11.2009;

Luând în considerare prevederile art 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale art. 19, alin.3 din HGR. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și prevederile Ordinului ANPH nr. 468/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de îngrijire în unități de asistență socială (Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională și Centru de Ingrijire și Asistență) pentru persoanele cu handicap din sectorul 4 și care necesită servicii de specialitate în unități de ocrotire aflate în alte județe sau sectoare.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 București, serviciile de specialitate împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1