Hotărârea nr. 11/2009

HOTARARE PRIVIND DEBLOCAREA SI UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT


HOTARARE PRIVIND DEBLOCAREA SI UTILIZAREA    SIcâ

FONDULUI DE RULMENT

Consiliul Local al Sectorului 4;

Vazand:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

-Raportul de specialitate privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment nr. 114/125/23.02.2008, al Direcției Economice;

-Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

-Având in vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale.

- In temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. 'd', din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.1. - Se aproba deblocarea sumei de 10.852,89 mii lei din fondul de rulment constituit, la data de 31.12.2008.

Art.2. - Se aproba utilizarea sumei de 10.852,89 mii lei din fondul de rulment pentru finanțarea unor investiții din compententa autoritatilor Administrației Publice Locale.

Art.3. - Se aproba repartizarea sumei de 10.852,89 mii lei conform anexei 1 - Lista de investiii finanțata din fondul de rulment, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Ordonatorul Principal de credite prin Direcția Economica din Primăria Sectorului 4, direcțiile descentralizate implicate in rectificarea bugetara si comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRE SCU

j Anexai:    Anexa 1 H_11_.xls (Size: 44 Kb)