Hotărârea nr. 109/2009

HOTĂRÂRE privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copiii/tinerii din sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, care beneficiază de măsuri de protecţie specială


HOTĂRÂRE privind majorarea alocației de hrană pentru copiii/tinerii din sistemul de protecție al Direcției

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 16549/17.11.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Văzând Hotarârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 cu nr. 04/18.11.2009;

În conformitate cu prevederile art.3 din HGR nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială, precum și prevederile Legii nr. 272/2004 privind pretecția și promovare drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.j) și n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data de 01.01.2010, se majorează cu 30% alocația zilnică de hrană destinată copiilor/tinerilor din sistemul de protecție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, care beneficiază de măsuri de protecție specială, după cum urmează:

-    Copii fără handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani    7,8 lei/zi;

-    Beneficiari fără handicp, cu vărsta cuprinsă între 4-26 ani    10,8

lei/zi;

-    Beneficiari cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-26 ani    10,8

lei/zi;

-    Copii, tineri infectați HIV/bolnavi SIDA    21,4 lei/zi.

Art.2. Sumele majorate conform art. 1 din prezenta, se vor încadra în limita creditelor bugetare alocate și aprobate cu această destinație.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1