Hotărârea nr. 108/2009

HOTĂRÂRE privind majorarea sumelor baneşti aferente baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti


HOTĂRÂRE privind majorarea sumelor bănești aferente baremelor de dotare cu echipament și cazarmami

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 16548/17.11.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Văzând Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 cu nr. 02/18.11.2009;

În conformitate cu prevederile art.2 alin. 2 din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului , mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau ați în plasament la asistenți maternali profesioniști, modificată de Legea nr. 111/2004, prevederile HGr. nr.1128/2007 de indexare a limitelor minime de cheltuieli prevăzute de Legea nr. 326/2003, În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.j) și n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu 01.01.2010 se majorează sumele bănești aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru dotare inițială și înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural sportive pentru copiii dați în plasament la asistenți maternali din cadrul DGASPC Sector 4 după cum urmează:

-    de la 0 la 3 ani inclusiv - 546lei/an/copil;

-    de la 3 ani la 7 ani inclusiv - 744 lei/an/copil;

-    de la 7 ani la 14 ani inclusiv - 914lei/an/copil

-    de la 14 la 18 ani inclusiv - 1127 lei/an/copil;

-    de la 18 ani la 26 ani - 1261 lei/tânăr.

Art. 2. Se aprobă alocarea unei sume anuale de 100 lei /copil/tânăr aflat în plasament la asistent maternal, pentru sărbătorirea zilei de naștere.

Art. 3. Se înființează un fond anual de 50.000 lei în cadrul bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, destinat asigurarii unor servicii medicale sau dispozitive medicale recomandate de medic, medicamente ce nu au gratuitate sau compensare integrală, tratament balnear, deplasări pentru intervenții chirurgicale deosebite, pentru copiii încredințați sau dați în plasament la asistentul maternal.

Art. 4. Se aprobă decontarea suplimentara a cheltuielilor efectuate de asistentii maternali pentru achiziționarea uniformei școlare până la valoarea de 200 lei/an/ școlar.

Art. 5. Se aprobă decontarea sumei de 100 lei/an/copil - aferente achiziționării caietelor speciale impuse de fiecare cadru didactic, pentru copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții maternali profesioniști aflați în primul ciclu școlar ( clasele I-IV ).

Art.6. Sumele majorate conform art. 1 și art. 2 precum și cele prezentate la art.3-5 din prezenta, se vor încadra în limita creditelor bugetare alocate și aprobate cu această destinație.

Art.7. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.26/31.07.2008 se va completa si modifica in mod corespunzator, conform prevederilor din prezenta.

HOTĂRÂRE privind majorarea sumelor bănești aferente baremelor de dotare cu echipament și cazarmame

Art.8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

2 / 2