Hotărârea nr. 107/2009

HOTĂRÂRE pentru aprobarea PROIECTULUI „Copaci sănătoşi un Climat de Viaţă Sănătos”, privind evidenţa spaţiilor verzi Sector 4


HOTĂRÂRE pentru aprobarea PROIECTULUI „Copaci sănătoși un Climat de Viață Sănătos”, privind evide

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate al Direcției de Mediu - Serviciul de Proiecte și Programe de Mediu nr.IX.B.31/277/04.11.2009; Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale C.L.S.4;

Luând act de art. 11, alin. (1); art. 16, alin. (1) și (2); art. 17, alin. 2 și art. 18, alin. (2) din Legea nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, privind Normele Tehnice, pentru elaborarea Registrul Local al spațiilor verzi din zonele urbane, de aplicare a Legii nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane și art. 72, art. 90, lit. g și art. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 actualizată, privind protecția mediului;

În temeiul art. 45 alin.1 și art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, modificată și completată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Proiectul „Copaci sănătoși un Climat de Viață Sănătos”, privind evidența spațiilor verzi Sector 4, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Primarul Sectorului 4, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1