Hotărârea nr. 106/2009

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 şi doi reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 4 în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare,


HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 și doi reprezentanți ai Prii

conform H.G.nr.1454/2004 Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.449/10.11.2009;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În conformitare cu dispozițiile art.5 alin.(3) alin.,,b” și ,,c” din Hotărârea Guvernului nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează pentru a reprezenta Consiliul Local Sector 4 în Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare, conform H.G.nr.1454/2004 un reprezentant al Consiliului Local conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se desemnează doi reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4 în Comisia socio-economică de examinare și avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafața mare, conform H.G.nr.1454/2004, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.68/23.12.2004;

Art.4 Primarul Sectorului 4 împreună cu Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1