Hotărârea nr. 104/2009

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4


HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 pentru reglementarea raporturilor con

Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de Specialitate al directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 nr. 6952/12.11.2009 ;

Luand in considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Potrivit O.G. 14/1998 privind utilizarea veniturilor solicitate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1999;

Tinand seama de prevederile H.C.G.M.B. 239/2001 si H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti si art. 15 din H.C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al

Municipiului Bucuresti;

In temeiul H.C.L.Sector 4 nr. 58/2004 privind infiintarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

In conformitate cu dispozitiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin. (2) lit. f) si r) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea art. 1 alin 1) din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008, urmand a avea urmatorul cuprins: “Se imputerniceste Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 sa prelungeasca, incepand cu data de 01.01.2010, contractele de inchiriere sau locatiune incheiate cu persoanele fizice sau juridice pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta care au fost preluate in temeiul H.C.L.S 4 nr. 58/2004, pana la data de 31.12.2012.

Art.2 . Art. 1 alin (2) din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 se abroga.

Art.3 .Restul prevederilor din H.C.L.S 4 nr. 62/25.09.2008 raman neschimbate.

Art.4. Secretarul Sectorului 4 si Directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1