Hotărârea nr. 103/2009

HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 8 alin 2 din contractele de asociere în participaţiune cu societăţile care administrează pieţele agroalimentare şi remăsurarea topo-cadastrală a acestora


HOTĂRÂRE privind modificarea Art. 8 alin 2 din contractele de asociere în participațiune cu societățile ca

Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de Specialitate al directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 nr. 6889/09.11.2009;

Vazand rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand seama de prevederile H.C.G.M.B. 239/2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti;

Potrivit H.G. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice ;

In temeiul H.C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

In baza art. 17 din contractele de asociere in participatiune;

In conformitate cu dispozitiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin. (2) lit. f), o) si r) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea art. 8 alin 2 din contractul de asociere in participatiune urmand a avea urmatorul cuprins: “Asociatul se obliga sa exploateze intreaga Piata Agroalimentara si sa plateasca lunar Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, incepand cu data de 01.01.2010,

procentul de .........% din profitul net realizat din exploatarea pietei agroalimentare, dar nu mai

putin de.....Euro” (contravaloarea in lei a suprafeței pietei inmultita cu 3,5 - 5 Euro/mp/luna).

Art.2. In cazul in care, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei, societatile care administreaza pietele agroalimentare in baza contractelor de asociere in participatiune nu se prezinta sa incheie acte aditionale, sau refuza semnarea acestora, Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 va demara actiunile legale in vederea preluarii in administrare directa a pietelor respective.

Art.3. Se aproba remasurarea topo-cadastrala a suprafetelor pietelor administrate de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 in baza contractelor de asociere in participatiune. Daca dupa remasurare va rezulta diferenta in plus intre suprafata mentionata in contract si cea ocupata de piata, excedentul va fi administrat direct de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4.

Art.4. Directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si Secretarul Primariei Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1