Hotărârea nr. 102/2009

HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate ai investiţiei


HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate ai investiției

„Extindere servicii comunitare în cadrul Centrului de zi și recuperare copil cu handicap - Harap Alb”, precum si aprobarea analizei cost-beneficiu aferenta acestui proiect

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. DE/68/20.11.2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate a investiției „Extindere servicii comunitare în cadrul Centrului de zi și recuperare copil cu handicap - Harap Alb” ”, precum si aprobarea analizei cost-beneficiu aferenta acestui proiect

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.289/13.11.2001 privind delegarea atribuțiilor consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor și programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. d) și art.81 alin.(2) lit.j) și n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, studiul de fezabilitate, precum și analiza cost-beneficiu ai investiției „Extindere servicii comunitare în cadrul Centrului de zi și recuperare copil cu handicap - Harap Alb”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Finanțarea proiectului de investiții se va asigura din bugetul local al Sectorului 4 și alte surse atrase conform legii.

Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1