Hotărârea nr. 100/2009

HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 831 /29.10.2009 al Direcției Economice;

-    Deciziei nr. 1257 /27.10.2009 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

-    Deciziei nr. 1259 /28.10.2009 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din tax ape valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște    :

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli ,dupa cum urmeaza:

•    Bugetul local in suma de 571.842,00 mii lei, conform anexei nr. 1

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 19.578,69 mii lei, conform anexei nr. 2;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din credite externe, in suma de 19.369,460 mii lei, conform anexei nr. 3;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 38.718,89mii lei, conform anexei nr. 4;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 571.842,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 571.842,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobanzi

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 60.02 - Centrul Militar Zonal

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

-    Anexa 1.11- capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului;

-    Anexa 1.13 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii, la valoarea de 19.578.69 mii lei, conform anexelor : 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul D.G.IT.L. cap 51.02.01.03D, in valoare de: 10528,54 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 5.295.18 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 27.249,73 mii lei, conform anexei nr. 1.2.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7 Se aproba bugetul Primariei Sector 4.- Evidenta populatiei cap 54.02.10, in valoare de: 4.177,28 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8 Se aproba bugetul Primariei Sector 4- Alte servicii publice generale, cap 54.02.50, in valoare de: 707,00 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4 - Dobânzi , cap. 55.02, in valoare de: 33.114,40 mii lei, conform anexei nr.: 1.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul Politie Comunitara, subcapitolul 61.02.03.04, in valoare de: 16.729,00 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 196.842,06 mii lei , din care:

•    Anexa nr. 1.7.1 - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare

•    Anexa nr.    1.7.2. - cap    65.02.02 - invatamant derulat directie

•    Anexa nr.    1.7.3. - cap    65.02.03 - invatamant prescolar si primar

•    Anexa nr.    1.7.4. - cap    65.02.03.DR - invatamant prescolar + primar    derulat    prin    directie

•    Anexa nr.    1.7.5. - cap    65.02.03. US - invatamant prescolar + primar    -    Unitati scolare

•    Anexa nr. 1.7.6. - cap 65.02.04 - Total invatamant secundar

•    Anexa nr. 1.7.7. - cap 65.02.04 US - invatamant secundar derulat prin Unitati Scolare

•    Anexa nr. 1.7.8.- cap 65.02.07.04 DR - invatamant special derulat prin directie

•    Anexa nr. 1.7.9.- cap 65.02.07.04 US- invatamant special unitati scolare

Art. 12. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02.50 - Sanatate, in valoare de: 21,00 mii lei,conform anexei nr.1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Centrul Cultural Nicolae Balcescu, subcapitolul 67.02.03.30 -Servicii Culturale, in valoare de: 1.532 mii lei, conform anexei nr. 1.9.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03 - Intretinere Gradini Publice, in valoare de: 87.530,82 mii lei, conform anexei nr. 1.9.2,care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.50 , in valoare de: 200,00 mii lei, conform anexei nr. 1.9.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul CIA -capitolul 68.02.04.01 - Asistenta sociala, in valoare de: 4.313,00 mii lei, conform anexei nr. 1.10.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 17. Se aproba bugetul -capitolul 68.02 AS 05 - Asistenta sociala , in valoare de: 71.780,55 mii lei, conform anexelor nr. 1.10.2, 1.10.2.1, 1.10.2.2, 1.10.2.3, 1.10.2.4, 1.10.2.5, 1.10.2.6, 1.10.2.7, 1.10.2.8, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 18. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.03 , in valoare de: 9.277,05 mii lei, conform anexelor :1.11, 1.11.1.1, 1.11.1.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 19. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 , in valoare de: 3.712,91 mii lei, conform anexi :1.11.2. care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 20. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.50 , in valoare de: 5.164,70 mii lei, conform anexei :1.11.3. care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 21. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 - Salubritate, in valoare de: 59.264 mii lei, conform anexei nr. 1.12.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 22. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.06 - Canalizare, in valoare de: 1802,50 mii lei, conform anexei nr. 1.12.2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 23. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 - Transporturi- Strazi, in valoare de: 17.454,18 mii lei, conform anexei nr. 1.13.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din credite externe, in suma de 19.369,46 mii lei, conform anexelor nr. 3,3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1, 3.4, 3.4.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 25. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 38.718,89mii lei, conform anexelor :nr. 4,1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 4.1.5, 4.1.6 ;

Art. 26. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    Anexa nr. 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 - Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 83.932,98 mii lei;

-    anexa nr. 6, 6.1 - Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a

D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 13.177,50 mii lei;

-    Anexa nr. 6.2 - Lista de investitii ( anexa 1.b ) pe anul 2009, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C.- Gradinita 263, in valoare de 33,50 mii lei;

-    Anexa nr. 7 ,7.1- Lista de investitii a D.G.A.S.PC. Sector 4 in valoare de 168,50 mii lei;

Art. 27. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 29.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

3 / 3