Hotărârea nr. 1/2009

HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local


HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia d-lui DONICI CRISTIAN înregistrată la Secretariatul Consiliului Local cu nr. 9/ 23.01.2009;

Ținând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate nr. 4 și 7 ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”a” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al domnului DONICI CRISTIAN și totodată vacantarea locului acestuia în Consiliul Local sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1