Hotărârea nr. 88/2008

HOTĂRĂRE privind Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării activităţilor interne ale Primăriei Sectorului 4 Bucureşti


HOTĂRĂRE privind Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Raportul de specialitate nr.553/11.11.2008 privind proiectul ,,Implementarea unui

Sistem Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line și a eficientizării activităților interne ale Primăriei Sectorului 4 București'' precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.289/13.11.2001 privind delegarea atribuțiilor consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor și programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală precum și a art. 45 alin.(2) lit.,,d'' coroborat cu art.81 alin.(2)lit.,,c'' din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă elaborarea proiectului de investiții privind ,,Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line și a eficientizării activităților interne ale Primăriei Sectorului 4 București'' și a cheltuielilor legate de acest proiect, finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională accesat prin Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice'' 2007-2013, Axa III ,,Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public'', Domeniul Major de Intervenție 2 ,,Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice'', Operațiunea 1 ,,Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar'', conform Anexei Nr.1.

Valoarea proiectului este stabilită conform Anexei Nr.2.

Art.2 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic al Consiliului Local, Documente, Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SĂVULESCU

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 88/13.11.2008

ANEXA

2 / 2