Hotărârea nr. 86/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea întabulării construcţiilor cu destinaţie de spaţii comerciale şi de prestări de servicii - proprietatea Municipiului Bucureşti - propuse spre vânzare în condiţiile Legii Nr.550/2002


HOTĂRÂRE privind aprobarea întabulării construcțiilor cu destinație de spații comerciale și de prestări d<

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr.533/04.11.2008 întocmit de Secretarul Sectorului 4

și Președintele comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale în condițiile Legii nr.550/2002 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr.271/2002 și nr.109/2003 privind aprobarea listei spațiilor supuse vânzării în condițiile Legii nr.550/2002;

Luând act de adresa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.353645/09.05.2008;

În conformitate cu dispozițiile cuprinse în Legea nr.7/1996 - Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare și prevederile de la art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,f'' și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

-    Art.1 Se aprobă întabularea spațiilor comerciale și de prestări de servicii - proprietatea Municipiului București - propuse a fi vândute în condițiile Legii Nr.550/2002 - cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-    Întabularea documentelor tehnice se va face prin grija Primarului Sectorului 4.

-    Art.2 Secretarul Sectorului 4, Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii Nr.550/2002 și Secretariatul Tehnic al Consiliului Local, Documente - Electoral, vor duce la îndeplinire această hotărâre conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 13.11.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SĂVULESCU

HOTĂRÂRE privind aprobarea întabulării construcțiilor cu destinație de spații comerciale și de prestări de

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 86/13.11.2008

Anexa

2 / 2