Hotărârea nr. 82/2008

H O T A R A R E Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008


H O T A R A R E Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008

Consiliul Local al Sectorului 4 :

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2008, nr.

II.4/150/12.11.2008 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Conform Deciziei nr. 1326/29.10.2008 , privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, emisa de Directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti ;

Avand in vedere prevederile art. 19., alin. 2, coroborate cu prevederile art. 49 din din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

- În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

-    Art. 1. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4, majorat cu suma de 10.621,00 mii lei adica de la valoarea de 445.506,25 mii lei la valoarea de 456.127,25mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Art. 2. Se aproba bugetul rectificat al Primariei Sector 4 - Activitate proprie - capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 3.551 mii lei, adica de la valoarea de 23.418,51 mii lei, la valoarea de 26.969,51 mii lei conform anexei 3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

-    Art. 3. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale, capitol 51.02.01.03, prin virare de credite, in cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 8.950,00 mii lei, conform anexei 3.2, precum si listele de investitii modificate , conform anexelor 23,23.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

-    Art. 4. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese, capitol 51.02.01.03, majorat cu suma de 168,00 mii lei, adica de la valoarea de 4.4 00,00 mii lei, la valoarea de 4.568,00 mii lei conform anexei 3.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

-    Art. 5. Se aproba bugetul rectificat al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, capitol 54.02.10, majorat cu suma de 205.10mii lei, adica de la valoarea de 4.186,10 mii lei, la valoarea de 4.391.20 mii lei conform anexei 4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 6. Se aproba bugetul rectificat al Politiei Comunitare, capitol 61.02.03.04, prin virare de credite, in cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 15.385,00 mii lei conform anexei 5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 7. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese derulat prin unitatile scolare, capitol 65.02.1, diminuat cu suma de 500,00 mii lei, adica de la valoarea de 139.231,77mii lei, la valoarea de 138.731,77 mii lei, conform anexelor :6.1.1.1.1,6.1.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

- Art. 8. Se aproba bugetul rectificat al, Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese derulat prin ordonatorul secundar de credite, capitol 65.02.1 majorat cu suma de 300,00 mii lei, adica de la valoarea de 40.676,23,00 mii lei, la valoarea de 40.976,23 mii lei conform anexelor : 6.1.1.2, 6.1.2.1, precum si listele de investitii modificate ,conform anexelor 22,22.1,22.2,care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 9. Se aproba bugetul rectificat al Centrului Cultural Nicolae Balcescu- capitol 67.02.03.30, prin virari de credite , in cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 1.210 mii lei, conform anexei 7.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 10. Se aproba bugetul rectificat al Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Crese - capitol 68.02.11, majorat cu suma de 32,00 mii lei, adica de la valoarea de7.650,00 mii lei, la valoarea de 7.682,00 mii lei conform anexei 8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 11 . Se aproba bugetul local al Sectorului 4 rectificat , conform anexelor : 2, 3, 4, 5, 6,6.1,6.1.1, 7,7.1,7.2, 8, 9, 9.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 12. Se aproba bugetul institutiilor publice si a activitatilor finantate integral din venituri proprii, rectificat prin virari de credite , in cadrul prevederilor bugetare cifrate la valoarea de 9.399,00 mii lei, conform anexelor : 20, 21, precum si listele de investitii modificate conform anexei 25 ,care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 13 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local -Fond de Rulment - rectificat la aceeasi valoare de 154.680,00 mii lei prin virari de credite bugetare conform anexelor : 10,11,12,12.1,13,13.1,13.1.1,13.2,14,14.1,15,15.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 14. Se aproba bugetul creditului intern ,rectificat prin virare de credite la aceeasi valoare de 3.312,14 mii lei, conform anexelor 16,17,18,18.1,18.1,1,19,19.1. care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 15. Se aproba Listele de Investitii aferente bugetului propriu al Primariei Sectorului 4 modificate si completate conform anexelor : 24(1a), 24.1, 24.2,24.3,24.4, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

- Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite din Primăria Sectorului 4, direcțiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.11.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SĂVULESCU

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 82/13.11.2008

3 / 3